پکیج جامع آموزش پلکسیس PLAXIS (شامل آموزشهای مقدماتی تا پیشرفته)

سرفصلهای موجود در پک جامع آموزش پلکسیس PLAXIS

• مدلسازی فونداسیون های سطحی (نواری، دایروی و جعبه‌ای) و تعیین ظرفیت باربری آنها
• مدلسازی فونداسیون های عمیق (تک شمع، گروه شمع و رادیه شمع) و تعیین ظرفیت باربری آنها
• مدلسازی گود با سازه نگهبان دیوار دیافراگمی و استرات
• مدلسازی سه بعدی گود با سازه نگهبان سپر، استرات و انکراژ
• مدلسازی گود با سیستم نیلینگ و انکراژ
• مدلسازی ساخت ایستگاه کم عمق پس از حفاری با TBM در محیط اشباع
• مدلسازی تحکیم خاکریز و بررسی کارائی زهکش ها
• مدلسازی جامع سد خاکی (فرایند ساخت مرحله‌ای، تحکیم، تراوش جریان، تخلیه سریع مخزن)
• مدلسازی سه بعدی سد خاکی تحت بار زلزله
• مبانی تحلیل و طراحی گود با سازه نگهبان خرپایی بصورت دستی و نرم افزاری
• آشنایی با ژئوسنتتیک ها و مدلسازی دیوار حائل خاکی مسلح به ژئوگرید
• معرفی روش های احداث سازه های زیرزمینی و مقایسه آنها
• مدلسازی سه بعدی تقاطع گالری با تونل NATM
• مدلسازی تونلسازی با روش تمام مکانیزه TBM در خاک اشباع
• مدلسازی تونلسازی با روش NATM در سنگ
• مدلسازی ایستگاه مترو با روش شمع و ریب بتنی (CAPS)
• مدلسازی و تحلیل دینامیک سازه های زیرزمینی
• مدلسازی لرزه ای سازه های سطحی

آنچه در این آموزش خواهید دید ...

تعیین ظرفیت باربری انواع فونداسیون های سطحی و عمیق بصورت عددی

مدت آموزش: 3ساعت و 30 دقیقه
مدرس: رشید حاجیوند دستگردی
حجم دانلود: 530 مگابایت

توضیحات:
در این آموزش با استفاده از نرم افزار Plaxis (ورژن های قدیم 8.6 و جدید دو بعدی و سه بعدی v20) انواع فونداسیون ها مدلسازی و ظرفیت باربری آنها تعیین شد. در این اموزش داریم:

آشنایی با نحوه مدلسازی در ورژن های مختلف نرم افزار Plaxis
مدلسازی رادیه-شمع و گروه شمع و تعیین ظرفیت باربری
مدلسازی تک شمع و تعیین ظرفیت باربری
مدلسازی فونداسیون نواری و تعیین ظرفیت باربری
مدلسازی فونداسیون دایروی با پی صلب و نیمه صلب و تعیین ظرفیت باربری
مدلسازی فونداسیون جعبه ای و تعیین ظرفیت باربری

تصاویر برخی از مدلسازی‌های انجام شده در این آموزش

مدلسازی عددی و تحلیل ایستگاه زیرزمینی مترو با روش شمع و ریب بتنی

مدرس: رشید حاجیوند دستگردی
مدت اموزش: 2ساعت و 10 دقیقه

توضیحات:
در این ویدیوی اموزشی به مدلسازی ایستگاه زیرزمینی مترو با روش شمع و ریب بتنی بصورت دوبعدی با استفاده از نرم افزار plaxis 2d v20 پرداخته میشود.

تصویر مدلسازی انجام شده در آموزش

مدلسازی عددی تونلزنی در سنگ با روش گالری کناری

نوع محصول: ویدیو آموزشی
مدت آموزش: 55 دقیقه
مدرس: رشید حاجیوند دستگردی

توضیحات:
در این ویدیوی اموزشی به مدلسازی تونلزنی در سنگ باروش گالری کناری با نرم افزار پلکسیس دو بعدی ورژن 20 پرداخته میشود.
در این مدل با استفاده از راک بولت و شاتکریت به عنوان سازه ی موقت، تونل با روش گالری کناری مدلسازی میشود و تمامی خروجی های کاربردی مدل تحلیل میگردد.

تصاویر برخی از مدلسازی‌های انجام شده در این آموزش

مدلسازی گودبرداری با سازه نگهبان (سپر-استرات-انکراژ)

نوع محصول: ویدیو اموزشی
مدت زمان: 1 ساعت و 26 دقیقه
مدرس: رشید حاجیوند دستگردی

توضیحات:
در این ویدیو آموزشی به مدلسازی سه بعدی گودبرداری در ماسه اشباع با سیستم سازه نگهبان سپر-استرات-انکراژ در نرم افزار plaxis 3d v20 پرداخته میشود.

تصاویر برخی از مدلسازی‌های انجام شده در این آموزش

مدلسازی تونلسازی مکانیزه با TBM

مدرس: رشید حاجیوند
مدت: 33 دقیقه
توضیحات:
در این ویدیوی آموزشی به مدلسازی دو بعدی حفاری تمام مکانیزه با ماشین TBM در محیط اشباع با استفاده از نرم افزار Plaxis پرداخته میشود.

ژئوسنتتیک‌ها و مدلسازی دیوار حائل خاکی مسلح به ژئوگرید

مدرس: رشید حاجیوند
مدت: 1 ساعت و 25 دقیقه

توضیحات:
در این ویدیوی آموزشی در ابتدا به معرفی ژئوسنتتیک ها و سپس به مدلسازی دیوار حائل خاکی مسلح به ژئوگرید در نرم افزار پلکسیس پرداخته میشود.

تصاویر برخی از مدلسازی‌های انجام شده در این آموزش

(تشریح پارامترهای مدل رفتاری سخت شونده) +

مدلسازی گود با سیستم نیلینگ و انکراژ

مدت آموزش: 2 ساعت و 10 دقیقه
مدرس: رشید حاجیوند دستگردی

توضیحات:
در این آموزش با استفاده از نرم افزار پلکسیس دو بعدی به مدلسازی یک گود با سیستم نیلینگ و انکراژ پرداخته میشود و در نهایت تمامی خروجی های مدل مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
(این آموزش مربوط به پلکسیس دو بعدی ورژن 8.6 میباشد)

تصویر مدلسازی انجام شده در آموزش

مبانی تحلیل و طراحی سازه نگهبان خرپایی

مدرس: رشید حاجیوند دستگردی
مدت آموزش: یک ساعت و 5 دقیقه

توضیحات:
در این آموزش به بررسی روش های طراحی و تحلیل سازه های نگهبان خرپایی در گودبرداری ها پرداخته شده که دو روش طراحی دستی به کمک جداول و تحلیل و طراحی به کمک نرم افزارهای عددی(Plaxis) بطور کلی مورد بررسی قرار میگیرد. در این اموزش یک گود با سازه نگهبان خرپایی نیز در محیط نرم افزار Plaxis2D مدلسازی میشود.

تصویر مدلسازی انجام شده در آموزش

(تحکیم، نشت و تراوش جریان، تخلیه سریع مخزن، تئوری و نکات طراحی)

مدلسازی جامع سد خاکی

مدرس: رشید حاجیوند دستگردی
مدت: 1 ساعت و 8 دقیقه

توضیحات:
در بخش اول آموزش به بررسی پایداری سد خاکی پس از مدلسازی مراحل ساخت به همراه تحکیم خاکریز سد پرداخته میشود. در بخش دوم به تحلیل تراوش و نشت جریان در دو حالت مخزن پر و تخلیه سریع مخزن پرداخته میشود. در این اموزش تمامی نکات لازم برای تحلیل و طراحی سد خاکی تا حد بسیار خوبی آموزش داده میشود و تمامی پارامترهای لازم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

تصاویر برخی از مدلسازی‌های انجام شده در این آموزش

مدلسازی سه بعدی تقاطع گالری با تونل (NATM)

مدرس: رشید حاجیوند دستگردی
مدت آموزش: 1 ساعت

توضیحات:
در این آموزش با استفاده از نرم افزار plaxis 3d v20 به مدلسازی سه بعدی تقاطع یک گالری دسترسی با تونل اصلی و شبیه سازی فرایند تونلسازی به روش اتریشی پرداخته میشود. سیستم نگهداری تونل ها شاتکریت و راک بولت بوده و تمامی خروجی های ممکن اعم از جابجایی ها، تنش ها، نیرهای القایی در سازه ها و.. بصورت جامع مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.

تصاویر برخی از مدلسازی‌های انجام شده در این آموزش

مدلسازی ساخت ایستگاه کم عمق پس از حفاری با TBM در محیط اشباع

مدرس: رشید حاجیوند دستگردی
مدت آموزش: 37 دقیقه

توضیحات:
در این ویدیوی آموزشی به مدلسازی یک ایستگاه کم عمق پس از حفاری با ماشین TBM با استفاده از نرم افزار پلکسیس پرداخته میشود. سازه نگهبان ایستگاه دیوار دیافراگمی و استرات بوده و محیط بصورت نیمه اشباع میباشد همچنین ایجاد تنش های برجا با روش g انجام خواهد شد.

تصویر مدلسازی انجام شده در آموزش

مدلسازی تحکیم خاکریز و بررسی کارائی زهکش ها

مدرس: رشید حاجیوند دستگردی
مدت آموزش: 30 دقیقه

توضیحات:
در این ویدیوی آموزشی به مدلسازی تحکیم در خاکریز با استفاده از نرم افزار plaxis دو بعدی به صورت بدون زهکش قائم و با زهکش قائم پرداخته میشود. و تمامی پارامترها از جمله فشار آب منفذی و مدت زمان تحکیم مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

تصاویر برخی از مدلسازی‌های انجام شده در این آموزش

مدلسازی و تحلیل دینامیک سازه های زیرزمینی - مطالعه موردی

مدرس: رشید حاجیوند دستگردی
مدت آموزش: 1 ساعت

توضیحات:
در این ویدیوی آموزشی به معرفی روش‌های تحلیل دینامیک سازه های زیرزمینی پرداخته می‌شود سپس با روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی یک ایستگاه زیرزمینی با روش Cut & Cover در نرم افزار پلکسیس دو بعدی ورژن 20 مدلسازی و تحلیل می‌گردد.
(مطالعه موردی: ایستگاه سانتا آنیتا با روش Cut & Cover)

تصاویر برخی از مدلسازی‌های انجام شده در این آموزش

مدلسازی سه بعدی سد خاکی تحت بار زلزله

مدرس: رشید حاجیوند دستگردی
مدت ویدیو: 34 دقیقه

توضیحات:
در این ویدیوی آموزشی با استفاده از نرم افزار پلکسیس سه بعدی ورژن 20 به مدلسازی یک سدخاکی با مخزن پر و انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی پرداخته شد که درنهایت رفتار سد تحت یک بار زلزله مورد بررسی قرار گرفت.

تصاویر برخی از مدلسازی‌های انجام شده در این آموزش

تحلیل دینامیک سازه‌های سطحی با Plaxis

مدرس: رشید حاجیوند دستگردی
مدت آموزش: 1 ساعت و 10 دقیقه
حجم: 135 مگابایت

توضیحات:
در این ویدیوی آموزشی پس از معرفی انواع روش‌های تحلیل لرزه‌ای سازه‌های سطحی به تحلیل همه جانبه تحلیل‌های دینامیکی تاریخچه زمانی سازه‌های سطحی و زیر سطحی در نرم افزارهای عددی بخصوص پلکسیس پرداخته می‌شود و سپس یک ساختمان 9 طبقه در محیط پلکسیس دو بعدی ورژن بیست مدلسازی و پاسخ سازه تحت زلزله بلده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این آموزش پارامترهای مهم در یک تحلیل عددی لرزه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل:
• ابعاد مورد نیاز برای یک تحلیل دینامیکی
• نحوه تعیین میرایی‌ها
• تعیین سایز مش حداقل برای یک تحلیل لرزه‌ای
• تعیین حداقل گام‌های زمانی مورد نیاز
• تعریف مرزهای جاذب
و همچنین گزینه‌های مهم مورد بحث در پلکسیس رفع ابهام می‌شود.

تصاویر برخی از مدلسازی‌های انجام شده در این آموزش

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پکیج جامع آموزش پلکسیس PLAXIS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *