مهندس رشید حاجیوند دستگردی

  • دانشجوی دکتری‌مهندسی ژئوتکنیک در دانشگاه شیراز
  • کارشناسی ارشد مهندسی تونل‌ و فضاهای زیرزمینی از دانشکاه امیرکبیر
  • تدریس یار مقاطع‌ کارشناسی و ‌کارشناسی-ارشد در دانشکاه امیرکبیر
  • مدرس ورکشاپ‌های تخصصی ژئوتکنیک و دوره‌های اباکوس و‌ پلکسیس در دانشگاه‌های تهران و آموزشگاه‌های معتبر تهران